Privatumo politika

UAB „Vilniaus aidai“ privatumo politika

 

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas - UAB „Vilniaus aidai“, kodas 126298220, adresas Manufaktūrų g. 7, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė, arba Mes). Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie perka prekes iš Bendrovės, naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi Bendrovės teritorijoje ar patalpose, domisi dėl įsidarbinimo Bendrovėje arba lankosi interneto svetainėje www.vilniausaidai.lt.

Bendri duomenų valdytojai

 

Tiek Bendrovė, tiek UAB „Concretus grupė“, juridinio asmens kodas 124656868, Vytenio g. 4, Vilnius, Lietuva, naudojasi bendromis informacinėmis sistemomis, keičiasi asmens duomenimis. Tarp Bendrų valdytojų sudaromas susitarimas, kuriuo Bendri valdytojai skaidriu būdu nustato savo atitinkamą atsakomybę už pagal Reglamentą nustatytų prievolių vykdymą, apibrėžiamos atitinkamos faktinės Bendrų valdytojų funkcijos bei santykiai duomenų subjektų atžvilgiu. Raštišku duomenų subjekto prašymu duomenų subjektui sudaroma galimybė susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis, nustatytomis Reglamente kiekvieno iš duomenų valdytojų atžvilgiu.

 

Sąvokos

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

 

Duomenų subjektas – asmuo, kuris perka Bendrovės prekes arba naudojasi paslaugomis, arba teikia paslaugas Bendrovei, arba lankosi Bendrovės teritorijoje ar patalpose, arba domisi įsidarbinimo Bendrovėje galimybe, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo svetainėje www.vilniausaidai.lt.

 

Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

 

Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

Bendrosios nuostatos

 

Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.

 

Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas ar kitu būdu pateikdamas CV, lankydamasis Bendrovės patalpose ar teritorijoje, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, nesinaudokite Bendrovės paslaugomis, neteikite Bendrovei savo asmens duomenų kitais tikslais ir nenaršykite svetainėje www.vilniausaidai.lt.

 

Asmens duomenų tvarkymo principai

 

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

 

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje, pateikia savo duomenis įsidarbinimo Bendrovėje tikslais ar lankosi Bendrovės patalpose ar jos teritorijoje.

 

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

 

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

 

Asmens duomenų šaltiniai

 

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiasi į Bendrovę; iš kliento veiklos, Bendrovės asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui įmonių interneto svetainių.

 

Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėje.

 

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai asmens duomenys yra reikalingi sandorių su juo sudarymui (pavyzdžiui, prekių pardavimui ar paslaugų teikimui, sąskaitos išrašymui).

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais: sutartinių įsipareigojimų vykdymas; transporto priemonių stebėjimas ir kontrolė (GPS stebėjimas); pranešimų apie kelių eismo taisyklių pažeidimus administravimas; skolų išieškojimas; užklausų administravimas; interneto svetainės lankomumo statistika; turto ir asmenų apsauga; asmenų identifikavimas; teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas; darbuotojų paieška; darbo sutarčių sudarymas, vykdymas, administravimas ir kiti tikslai, susiję su Bendrovės personalo valdymu.

 

Duomenų subjektų grupės – pirkėjai; verslo partneriai; darbuotojai; asmenys, ieškantys darbo; į Bendrovės patalpas ir teritoriją patenkantys asmenys ir transporto priemonės; Bendrovės interesantai.

 

Gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, – vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, asmens kodas, mobilaus telefono numeris, CV, el. pašto adresas, vaizdo įrašai, lankymasis Bendrovėje, transporto priemonių valstybiniai numeriai, kita informacija, reikalinga produktų pardavimui ir paslaugų teikimui, santykių palaikymui ir sutarčių administravimui; IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data.

 

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą; skolų išieškojimo įmonės.

 

Asmens duomenų tvarkymas asmens saugumo ir turto apsaugos, nepertraukiamos ir stabilios veiklos Bendrovėje užtikrinimo tikslu

 

Asmens saugumo ir turto apsaugos, nepertraukiamos ir stabilios veiklos Bendrovėje užtikrinimo tikslu gali būti registruojami interesantai, kurie apsilanko Bendrovėje. Interesantų duomenys gali būti registruojami žurnale. Gali būti renkami asmens duomenys: svečio vardas, pavardė, organizacijos pavadinimas, Bendrovės darbuotojas, pas kurį atvyko ir atvykimo bei išvykimo laikas. Duomenys gaunami iš duomenų subjekto – interesanto. Bendrovės interesantai apie jų duomenų tvarkymą informuojami žodžiu, atvykimo į Bendrovę metu, ir gali papildomai susipažinti šioje Bendrovės privatumo politikoje.

 

Vaizdo stebėjimas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu

 

Vaizdo stebėjimas Bendrovėje vykdomas tik Bendrovės valdomose patalpose ir/arba teritorijose. Vaizdas stebimas Bendrovės veiklos patalpose ir teritorijose. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, į Bendrovės teritoriją įvažiuojančių transporto priemonių valstybiniai numeriai.

 

Vaizdo stebėjimą Bendrovė siekia organizuoti taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis). Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose,

skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan., nevykdomas.

 

Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

 

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamiems teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto apgadinimu padarytai žalai įrodyti,

atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

 

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, ar ne teismo patalpose, tuomet vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Bendrovės darbuotojas.

 

Kai esama pagrindo manyti, kad stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas teisės pažeidimas, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

 

Mes suteikiame galimybę duomenų subjektui peržiūrėti su incidentu / įvykiu, sukėlusiu grėsmę to duomenų subjekto asmeniniam ar turto saugumui, susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai duomenų subjekto prašymo gavimo momentu nėra pasibaigę. Duomenų subjekto prašyme pateikti vaizdo įrašus turi būti nurodytos tikslios incidento aplinkybės (tame tarpe: Bendrovės valdomų patalpų / teritorijos adresas; konkreti vieta tose patalpose / teritorijoje, kur įvyko incidentas; įvykio data ir laikas (iki pusės valandos tikslumu)). Atsakymas į duomenų subjekto prašymą peržiūrėti vaizdo įrašus pateikiamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ta pačia forma, kuria buvo gautas, arba duomenų subjekto prašyme nurodytu būdu, jeigu duomenų subjektas patvirtina, jog šiuo būdu siunčiant bus užtikrintas duomenų saugumas, arba informaciją apie atsisakymą patenkinti tokį prašymą nurodant atsisakymo priežastis. Duomenų subjekto prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas duomenų subjekto (t.y. pareiškėjo) pateiktoje saugioje laikmenoje.

 

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik Bendrovei sutikus.

 

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu

 

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų

tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu. Be to, potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą gali susipažinti šioje Privatumo politikoje.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas

 

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

 

Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo arba santykių su klientais pabaigos.

 

Vaizdo įrašai saugomi 14 dienų, jei šioje Politikoje ar asmens duomenų registre nenurodyti ilgesni terminai. Prieš vaizdo įrašus naikinant patikrinama, ar nėra gautų duomenų subjektų prašymų dėl jų.

 

Asmenų, besidominčių įsidarbinimo Bendrovėje galimybe pateikti duomenys su jų sutikimu saugomi 1 metus.

 

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

 

Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka ir išskyrus duomenų dalijimąsi tarp Bendrų valdytojų.

 

Duomenų tvarkytojai

 

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, svetainės

prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, apsaugos ir kitas

paslaugas.

 

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė,

pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia gauti jų patvirtinimus, kad ir duomenų tvarkytojai yra įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikys asmens duomenų paslaptį.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

 

Duomenų apsaugos pareigūno informacija skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.vilniausaidai.lt.

 

Duomenų subjektų teisės

 

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

a) teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo

asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų;

d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;

f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

g) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties

pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

e) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę asmeniškai arba per atstovą, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį Prašymą. Gavę Prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos Mes pateiksime atsakymą.

 

Prašymą pateikti galite šiais būdais: el. paštu dap@concretus.lt  patvirtintus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba atvykti į biurą adresu Manufaktūrų g. 7, Vilnius.

 

Duomenų saugumo užtikrinimas

 

Bendrovė siekia įgyvendinti tinkamas, techniškai įmanomas ir ekonomiškai pagrįstas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

 

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti. Prieigą prie asmens

duomenų turi Bendras valdytojas UAB „Concretus grupė“.

 

Slapukai

 

Siekiant pagerinti lankymąsi internetinėje svetainėje, naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

 

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko tipas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_ga

statistikos slapukai

apsilankius svetainėje

2 metai

Unikalus id

_gat

statistikos slapukai

apsilankius svetainėje

1 minutė

Unikalus id

_gid

statistikos slapukai

apsilankius svetainėje

24 valandos

Unikalus id

cookieconsent_status

funkciniai slapukai

paspaudus sutinku

24 val.

pasirinkta reikšmė

 
 

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti

savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

 

Statistika

 

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google

Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose,

esančiuose JAV.

 

Kitos nuostatos

 

Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo

svetainėje www.vilniausaidai.lt. Paskutinį kartą atnaujinta 2019-02-15.