Privatumo politika

UAB „Vilniaus aidai“ privatumo politika
 
Asmens saugumo ir turto apsaugos, nepertraukiamos ir stabilios veiklos Bendrovėje užtikrinimo tikslu
gali būti registruojami interesantai, kurie apsilanko Bendrovėje. Interesantų duomenys gali būti
registruojami žurnale. Gali būti renkami asmens duomenys: svečio vardas, pavardė, organizacijos
pavadinimas, Bendrovės darbuotojas, pas kurį atvyko ir atvykimo bei išvykimo laikas. Duomenys
gaunami iš duomenų subjekto - interesanto. Bendrovės interesantai apie jų duomenų tvarkymą
informuojami žodžiu, atvykimo į Bendrovę metu, ir gali papildomai susipažinti šioje Bendrovės
privatumo politikoje.
 
Vaizdo stebėjimas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu
 
Vaizdo stebėjimas Bendrovėje vykdomas tik Bendrovės valdomose patalpose ir/arba teritorijose.
Vaizdas stebimas Bendrovės veiklos patalpose ir teritorijose. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės
turto ir asmenų apsaugos tikslu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, į Bendrovės teritoriją
įvažiuojančių transporto priemonių valstybiniai numeriai.
 
Vaizdo stebėjimą Bendrovė siekia organizuoti taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei
būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis). Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose,
skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan.,
nevykdomas.
 
Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant
viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.
Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamiems teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės
darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto apgadinimu padarytai žalai įrodyti,
atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis
asmenims.
 
Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms
gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų,
ar ne teismo patalpose, tuomet vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje
peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Bendrovės darbuotojas.
Kai esama pagrindo manyti, kad stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas teisės pažeidimas,
reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol
egzistuoja objektyvus poreikis.
 
Mes suteikiame galimybę duomenų subjektui peržiūrėti su incidentu / įvykiu, sukėlusiu grėsmę to
duomenų subjekto asmeniniam ar turto saugumui, susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai
duomenų subjekto prašymo gavimo momentu nėra pasibaigę. Duomenų subjekto prašyme pateikti
vaizdo įrašus turi būti nurodytos tikslios incidento aplinkybės (tame tarpe: Bendrovės valdomų
patalpų / teritorijos adresas; konkreti vieta tose patalpose / teritorijoje, kur įvyko incidentas; įvykio
data ir laikas (iki pusės valandos tikslumu)). Atsakymas į duomenų subjekto prašymą peržiūrėti
vaizdo įrašus pateikiamas nevėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ta pačia
forma, kuria buvo gautas, arba duomenų subjekto prašyme nurodytu būdu, jeigu duomenų subjektas
patvirtina, jog šiuo būdu siunčiant bus užtikrintas duomenų saugumas, arba informaciją apie
atsisakymą patenkinti tokį prašymą nurodant atsisakymo priežastis. Duomenų subjekto prašymu gali
būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas duomenų subjekto (t.y. pareiškėjo)
pateiktoje saugioje laikmenoje.
Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik Bendrovei sutikus.
 
Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu
 
Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia šiuos
asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų
tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu. Be to, potencialūs
darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą gali susipažinti šioje Privatumo politikoje.
Asmens duomenų saugojimo terminas
 
Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau
nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.
 
Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo arba santykių su klientais pabaigos.
Vaizdo įrašai saugomi 14 dienų, jei šioje Politikoje ar asmens duomenų registre nenurodyti ilgesni
terminai. Prieš vaizdo įrašus naikinant patikrinama, ar nėra gautų duomenų subjektų prašymų dėl jų.
Asmenų, besidominčių įsidarbinimo Bendrovėje galimybe pateikti duomenys saugomi 1 metus.
Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams
 
Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų
subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka ir išskyrus duomenų dalijimąsi tarp Bendrų
valdytojų.
 
Bendri duomenų valdytojai
 
Tiek Bendrovė, tiek UAB „Concretus grupė“, juridinio asmens kodas 124656868, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Vytenio g. 4, LT-03113 naudojasi bendromis informacinėmis sistemomis, keičiasi asmens
duomenimis. Tarp Bendrų valdytojų sudaromas susitarimas, kurių Bendri valdytojai skaidriu būdu
nustato savo atitinkamą atsakomybę už pagal Reglamentą nustatytų prievolių vykdymą, apibrėžiamos
atitinkamos faktinės Bendrų valdytojų funkcijos bei santykiai duomenų subjektų atžvilgiu. Raštišku
duomenų subjekto prašymu duomenų subjektui sudaroma galimybė susipažinti su esminėmis šio
susitarimo nuostatomis. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis, nustatytomis Reglamente
kiekvieno iš duomenų valdytojų atžvilgiu.
 
Duomenų tvarkytojai
 
Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, svetainės
prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, apsaugos ir kitas
paslaugas.
 
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta
apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė,
pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia gauti jų patvirtinimus, kad ir duomenų tvarkytojai yra
įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikys asmens
duomenų paslaptį.
 
Duomenų apsaugos pareigūnas
 
Duomenų apsaugos pareigūno informacija skelbiama Bendrovės interneto svetainėje
www.vilniausaidai.lt.
 
Duomenų subjektų teisės
 
Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
 
a) teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti
informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines
priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo
asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų;
d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys
yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam
teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
g) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties
pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti
kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
e) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta
tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs
savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį Prašymą.
 
Gavę Prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos Mes pateiksime
atsakymą.
 
Prašymą pateikti galite šiais būdais: el. paštu dap@concretus.lt, patvirtintus kvalifikuotu elektroniniu
parašu arba atvykti į biurą adresu Manufaktūrų g. 7, Vilnius.
 
Duomenų saugumo užtikrinimas
 
Bendrovė siekia įgyvendinti tinkamas, techniškai įmanomas ir ekonomiškai pagrįstas organizacines ir
technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar
neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi
asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.
Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų
tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti. Prieigą prie asmens
duomenų turi Bendras valdytojas UAB „Concretus grupė“.
 
Slapukai
 
Siekiant pagerinti lankymąsi internetinėje svetainėje, naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės
tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos
kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei
daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę,
tiek ir teikiamas paslaugas.
 

Slapuko pavadinimas

Slapuko tipas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_ga

statistikos slapukai

apsilankius svetainėje

2 metai

Unikalus id

_gat

statistikos slapukai

apsilankius svetainėje

1 minutė

Unikalus id

_gid

statistikos slapukai

apsilankius svetainėje

24 valandos

Unikalus id

cookieconsent_status

funkciniai slapukai

paspaudus sutinku

24 val.

pasirinkta reikšmė

 
 
Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti
savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.
Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė
informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
 
Statistika
 
Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google
Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose,
esančiuose JAV.
 
Kitos nuostatos
 
Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo
svetainėje www.vilniausaidai.lt . Paskutinį kartą atnaujinta 2018-07-24.